Kampen bidt voor Oekraïne

Kampen bidt voor Oekraïne

Woensdag 2 maart 2022

Bovenkerk Kampen

verslag:

Bovenkerk vol ‘heilige dwazen'

 

KAMPEN - ‘Nood leert bidden’ is het gezegde. Maar de nood in Oekraïne leerde verschillende kerken en voorgangers ook om samen snel te schakelen, om samen binnen een paar dagen een gebedsdienst voor te bereiden met als thema ‘Kampen bidt voor Oekraïne.’ De hoge opkomst in de Bovenkerk sprak boekdelen over de betrokkenheid en het verlangen van honderden Kampenaren om bij elkaar en bij God te schuilen.

Het is niet bij bidden alleen gebleven. Burgemeester Sander de Rouwe noemde ook dankbaar de vele initiatieven vanuit lokale kerken en organisaties om concrete hulp te bieden. Daarnaast was er een collecte, waar gul werd gegeven aan Children’s Care Oekraïne, in Beregowo.

Tijdens een korte overdenking werd de vraag gesteld hoe dit geweld te stoppen in Oekraïne. ‘Natuurlijk door je te verdedigen, met wapens. Maar een oorlog heeft ook heilige dwazen nodig. Mensen die weerloos en wapenloos, met lege handen opkomen voor de vrede.’ Tijdens deze avond, waar verschillende Kamper voorgangers een rol hadden en waar christenen uit vele verschillende kerken samen kwamen, voegden de aanwezigen zich vanuit een doorleefde eenheid ‘bij het gezelschap van al die heilige dwazen die oproepen tot vrede,’ aldus dominee Wilbert Dekker tijdens zijn overdenking.


Een hoopvol signaal dat dit idee van vrede niet alleen maar een utopie was, bleek ook op deze avond. Enkele van de eerste Oekraïnse vluchtelingen die Kampen hebben bereikt waren ook aanwezig. Zij gingen de Kampenaren voor in het bidden, vanuit hun moedertaal. Nadien werd er door een Russische vrouw gebeden in het Russisch. Een ontroerend moment, waar deze talen en personen opeens heel dichtbij kwamen, in Kamper stadskerk. Oekraïners, Russen en Kampenaren waren één in hun gebed om vrede en één in het geloof, waar menselijke grenzen hen ook scheidden. Al met al was dat misschien niet enkel ‘dwaas’, maar zelfs veelbelovend.

 

 

 

Liturgie / programma

Vanaf 19:00 uur
stilte en gelegenheid om kaarsje aan te steken


Vanaf 19:25 uur
Instrumentaal Wees stil voor het aangezicht van God


Woord van welkom door ds. Maurits Luth
Samenzang Geef vrede, Heer, geef vrede
Gebed door ds. Maurits Luth (opening)
Samenzang Maak ons hart onrustig, God
Paaskaars benoemen Aswoensdag
Stilte
Samenzang Als alles duister is
Gedicht door Kees Smits
Gebed door ds. Bram Beute (voor de mensen)
Lezing Jesaja 2:2-5 (HSV) door ...
Gebed door ds. Wilbert Dekker (voor de wereld)
Samenzang Psalm 2:1-2
Korte meditatie door ds. Wilbert Dekker
Samenzang Blijf mij nabij
Gebed door kapt. Eric Kamperman (voor de kerken/christenen)
Collecte via QR-code op tekstblad
Samenzang De kerk van alle tijden
Bijdrage Gemeente Kampen // Oekraïnse of Russische broeder/zuster // ...
Gebed door ds. Jeroen Kanis (voor de leiders), afgesloten met:
Onze Vader
Zegenbede Gebed van Franciscus, door ds. Maurits Luth
Slotlied Ga met God

 

Na het laatste lied is er gelegenheid, voor
mensen die dat willen, om in kleine groepjes nog
samen verder te bidden of om nog een kaarsje
aan te steken.
Gelieve daarom de kerk in stilte te verlaten en
buiten eventueel na te praten.
Dank voor uw komst!
Blijvend in gebed
verbonden!

 

Geef vrede, Heer, geef vrede [LvK 285]
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o, red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!


3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.


4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!


Als alles duister is [Taizé]
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Welkom! Fijn dat je er bent!
Voel je vrij om een kaarsje aan te
steken en je in stilte voor te
bereiden.


Maak ons hart onrustig, God [Opw 805]
1. Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

2. Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

3. Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

4. Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.

Psalm 2 [Nieuwe Psalmberijming]
1. Wat willen al die wereldleiders toch
met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg om door bedrog
van God en zijn Gezalfde los te komen.
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.’


2. Hij sprak tot Mij en kondigde dit af:
‘Jij bent mijn zoon; Ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf;
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.


De kerk van alle tijden [GK 119]
1. De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
't is Christus, die door lijden
Zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
't Was Hij die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.


2. Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heilge dis,
één Heer', op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.


3. God houdt Zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en 't klagen wordt gezang.


4. In rampspoed, moeit' en zorgen,
in 't heetste van de strijd,
wacht zij de grote morgen,
de vrede voor altijd.
Tot eens haar hunkrend' ogen
aanschouwen, u blij ontroerd,
hoe God haar komt verhogen
en tot victorie voert.


5. Nog weet zij zich verbonden
in haar drieënige Heer',
met Wie zijn trouw bevonden,
de strijders van weleer.
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd,
tot wij met hen ons buigen,
gekroond met heerlijkheid.


Collecte
Children’s Care Oekraïne
www.childrenscareoekraine.nl


Blijf mij nabij [OT 144]
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.


3. Ik heb U nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.


5. Houd, Heer Uw kruis hoog voor mijn brekend
oog.
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees mij nabij


Ga met God [OT 356]
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn


3. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn


Na het laatste lied is er gelegenheid, voor
mensen die dat willen, om in kleine groepjes nog
samen verder te bidden of om nog een kaarsje
aan te steken. 
Gelieve daarom de kerk in stilte te verlaten en
buiten eventueel na te praten.